Luyện chạy ngón P2: Bài Tập Chạy Ngón và Chạy Ngón Dấu Nối kết hợp Đánh Lưỡi đơn

Bài Tập chạy ngón page 12

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonsaupage3_practice.mp3"][/audio]

Luyện chạy ngón P2: Bài Tập Chạy Ngón và Chạy Ngón Dấu Nối kết hợp Đánh Lưỡi đơn

Bài Tập chạy ngón page 13

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonpage13_practice.mp3"][/audio]

Luyện chạy ngón P2: Bài Tập Chạy Ngón và Chạy Ngón Dấu Nối kết hợp Đánh Lưỡi đơn

Bài tập page 14

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon14_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Chạy ngón page 14b

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgonpage14b_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Chạy ngón page 14

Bài Tập Chạy ngón 4

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon4_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Chạy ngón 4b

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon4b_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Chạy ngón 4

Bài Tập Chạy ngón 5

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon5_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Chạy ngón 5

Trong phần Bài Tập cho dấu nối và đánh lưỡi đơn

Bài Tập Chạy ngón 6a

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon6a_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Chạy ngón 6

Tập chạy ngón cho lưỡi đơn, lấy hơi khi hết ý 1 câu nhạc

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon7_practice.mp3"][/audio]

Bài tập page 7a

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon7a_practice.mp3"][/audio]

Bài tập page 7

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors