Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 1

Sau khi học qua kiến thức cơ bản về kỹ thuật đánh lưỡi kép ở bài Kỹ thuật đánh lưỡi kép, bạn nên dành thời gian để luyện tập. Bài tập hôm này là bài tập đánh lưỡi kép phần 1

Thổi chậm từng note nhạc và nhả chữ T K.

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTLuoiKep.mp3"][/audio]

Bài Tập 1 a

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTLuoiKep1a_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập 1 b

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTLuoiKep1b.mp3"][/audio]

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

 

Bài Tập page 2

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTLuoiKep2_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập page 2a

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTLuoiKep2a_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập page 2b

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTLuoiKep2b_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập page 3

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTLuoiKep3_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập page 3a

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTLuoiKep3a_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

 

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTLuoiKepAVHQuan_practice.mp3"][/audio]

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Tập đánh lưỡi đơn với 2 note nhạc luyến và 2 note nhạc đánh lưỡi kép .

Một trong những phương pháp tập không đánh lưỡi kép liên tục.

Bài Tập Đánh Lưỡi Kép

Sau khi luyện tập Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 1 xong, bạn có thể chuyển sang Bài Tập Đánh Lưỡi Kép 2.

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors