Kỹ thuật tiếp hơi trong sáo trúc

[media url="https://www.youtube.com/watch?v=G6eQ1S-LyMg" width="600" height="400"]

Sáo trúc căn bản  - Kỹ thuật tiếp hơi trong sáo trúc còn được gọi là kỹ thuật chuyền hơi. 


Kỹ thuật tiếp hơi trong sáo trúc còn được gọi là kỹ thuật chuyền hơi

Tổng hợp bởi Học Sáo .NET

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors