Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Sau khi bạn tham khảo bài viết dấu nối trong mục nhạc lý căn bản, thì đến với bài này, bạn sẽ luyện tập Bài tập dấu nối cơ bản.

Nếu chưa xem qua phần 1, bạn nên xem lại:

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/BTDauNoiGocong_practice.mp3"][/audio]

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Trong Bài tập Lý Con Sáo , có note nhạc Fa# , để tạo note FA# ,


các bạn xử dụng sáo 6 lỗ , bấm nữa lỗ của note FaBài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Các bạn có thể tham khảo các bài tiếp theo:

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors