Bài Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato - Triplet Studies )

Bài Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato - Triplet Studies )


Sau khi các bạn đã đọc qua:

Hãy tiếp tục luyện bài tập số 4, bài đánh lưỡi kép Staccato - Triplet Studies.

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP4_BT1_mixdown.mp3"][/audio]

bài đánh lưỡi kép Staccato - Triplet Studies

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP4_BT2_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato ) -Đánh Lưỡi Kép (Triplet Studies )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP4_BT3_mixdown.mp3"][/audio]

ĐÁNH LƯỠI KÉP LIÊN 3
TRIPLET STUDIES

Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato ) -Đánh Lưỡi Kép (Triplet Studies )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP4_BT4_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato ) -Đánh Lưỡi Kép (Triplet Studies )

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/03/DanhLuoiKepP4_BT5_mixdown.mp3"][/audio]

Đánh Lưỡi Kép 4 (Staccato ) -Đánh Lưỡi Kép (Triplet Studies )

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors