Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

( Vui lòng xem sheet nhạc và luyện tập theo sheet)

Bạn có thể xem lại bài trước: Tập thổi cao độ P1: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Tập thổi cao độ P2: Bài Tập Thổi những Note Nhạc Cao

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors