Luyện chạy ngón P6: Chạy Ngón Chromatic cho Sáo 10 -11 lỗ

Bài Tập Chromatic , cho Sáo 10- và 11 lỗ

Chạy Ngón page 15-1

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon15_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón page 15-2

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon152_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón page 15-3

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon153_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón Chromatic cho Sáo 10 -11 lỗ

Chạy Ngón page 16

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon16a_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón page 16b

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon16b_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón page 16-4

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon164_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón page 16

Chạy Ngón page 17a - từ A đến C

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon17a_practice.mp3"][/audio]

Chạy ngón từ C# đến F

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon17b_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón page 17a - từ A đến C

 

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors