Luyện chạy ngón P3: Chạy Ngón Thang Âm với Cao Độ

Bài tập page 8

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon8_practice.mp3"][/audio]

Bài tập page 8a

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon8a_practice.mp3"][/audio]

Bài tập page 8b

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon8b_practice.mp3"][/audio]

Bài tập page 8c

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon8c_practice.mp3"][/audio]

Bài tập page 8d

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon8d_practice.mp3"][/audio]

Chạy Ngón Thang Âm với Cao Độ

Bài tập page 9

[audio mp3="https://hocsao.com/wp-content/uploads/2014/05/BTChayNgon9_practice.mp3"][/audio]

Bài tập page 9

Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Contributors